Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Tematy Badawcze

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • Opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla O/ZWR Polkowice - "ZANAM-AGH"
  - kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Foszcz
  - Projekt realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych" - /III konkurs PBS_ścieżka B_245975_"SYSMEL"/
  - kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Foszcz
  - Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  strona internetowa projektu: www.sysmel.pl

 • Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania Polskich rud miedzi - "High Copper"
  - kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Foszcz
  - Projekt realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Optymalizacja klasyfikacjiw hydrocyklonach w procesie wzbogacania polskich rud miedzi - "OPTICLASS"
  - kierownik projektu: dr hab. inż. Barbara Tora, prof. AGH
  - Projekt realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Panadto zakres działalności Katedry obejmuje zarówno zagadnienia związane z przeróbką kopalin i innych surowców, jak również szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

Wśród tematów realizowanych w Katedrze warto wyróżnić następujące zagadnienia tematyczne:

 • Badania zjawisk podstawowych zachodzących w układach wodnych wieloskładnikowych

 • Metody wydzielania i koncentrowania składników cennych lub toksycznych z wód i ścieków

 • Określenie oddziaływań na granicach międzyfazowych w układach flotacyjnych

 • Dobór nowych reagentów w procesach wzbogacania surowców mineralnych.

 • Badania podstawowe i technologiczne procesów klasyfikacji i rozdrabniania surowców mineralnych

 • Zagospodarowanie odpadów

 • Badania w zakresie identyfikacji technologicznej procesów flotacji

 • Modelowanie procesów przeróbczych przy pomocy różnych metod modelowania

 • Rola dokładności pomiarów, kwalifikacji danych oraz precyzji prognoz (przewidywań)

 • Badania nad rozdziałem składników deterministycznych i losowych w przebiegu procesów oraz nowe techniki stochastycznego opisu procesów przeróbczych i materiałów uziarnionych

 • Modelowanie procesów przeróbczych przy pomocy różnych metod modelowania

 • Różne metody badawcze składów ziarnowych produktów, głównie drobnouziarnionych

 • Badanie powierzchni właściwej materiałów głównie metodami przepływowymi

 • Badania w zakresie zbierania danych przemysłowych, ich obróbki oraz systemów au-tomatyzacji procesów w zakładach przeróbczych

 • Modelowanie procesów przeróbczych przy pomocy różnych metod modelowania

 • Gospodarka odpadami komunalnymi (technologie odzysku i unieszkodliwiania), zarządzanie odpadami (organizacja systemów zbiórki odpadów w gminie, plany gospodarki odpadami)

 • Gospodarka mineralnymi odpadami przemysłowymi (odpady z górnictwa węgla, rud metali nieżelaznych, odpady energetyczne, odpady hutnicze), technologie ich odzysku w różnych przemysłach. Szczególne osiągnięcia posiadamy w zakresie odzysku odpadów w tech-nologiach górniczych

 • Problematyka podziemnych składowisk odpadów niebezpiecznych, w której się specja-lizujemy. Kilka lat temu uzyskaliśmy z KBN-u grant celowy na badawcze składowiskow jednej z kopalń soli. Przygotowujemy warunki wydzielania rejonów na składowiska w li-kwidowanych kopalniach. Problematyka odpadów niebezpiecznych, a w szczególności popiołów ze spalarni odpadów, jest również realizowana z uwzględnieniem ich odzysku

 • Problematyka sekwestracji CO2, do której przywiązujemy szczególną wagę. Rozpoczęliśmy ją przy okazji badań nad transportem tego medium do zrobów w kopalniach. Aktualnie, we współpracy z IGSMiE PAN, kontynuujemy badania mające na celu poszerzenie wiedzy o sekwestracji na drodze karbonatyzacji minerałów i odpadów

 • Formalna i nieformalna edukacja ekologiczna w Polsce i innych krajach UE oraz kreowanie postaw proekologicznych

 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych szczegółowo badamy stan gleb i szaty roślinnej w rejonach eksploatacji cynku i ołowiu. Proponujemy nowe formy rewitalizacji

 • Monitoring środowiska z wykorzystaniem metod pomiarów elektronicznych