Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Prof. Tadeusz Tumidajski - wspomnienie

12.01.2017

Profesor dr hab. Tadeusz Tumidajski ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w 1968 roku uzyskując stopień magistra na podstawie obrony pracy dyplomowej dotyczącej rachunku tensorowego i geometrii analitycznej. Od 1 października 1968 roku podjął pracę w Katedrze Przeróbki Kopalin Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie przechodząc kolejno stanowiska stażysty, asystenta i starszego asystenta. W czerwcu 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy „Model stochastyczny procesu przeróbki rud miedzi na przykładzie ZPR ZG Polkowice”, nadany mu przez Radę Wydziału Górniczego AGH. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba. Od 1 października 1974 roku prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski został adiunktem i na tym stanowisku pracował do 1999 roku.

img1

W roku akademickim 1998/99 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Wydziału Górniczego AGH (dawny Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych a wcześniej Katedra Przeróbki Kopalin). W dniu 26 marca 1998 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: górnictwo, specjalność: przeróbka kopalin stałych nadany mi uchwałą Rady Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Stochastyczna analiza własności materiałów uziarnionych i procesów ich rozdziału”. Od października 2003 pełnił funkcję zastępcy kierownika ds. naukowych Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. W 1999 roku uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego AGH a w dniu 4 kwietnia 2005 roku uzyskał tytuł profesora z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, co zaowocowało awansem na stanowisko profesora zwyczajnego w dniu 1 lutego 2009 roku. W ramach dydaktyki profesor prowadził wykłady głównie z przedmiotów związanych z matematyką, statystyką i modelowaniem matematycznym w zastosowaniu w przeróbce surowców mineralnych oraz szeroko pojętej inżynierii środowiska. Tymi też zagadnieniami zajmował się w swojej pracy badawczej. Wypromował 7 doktorów, zarówno z tematów związanych bezpośrednio z przeróbką surowców, jak i modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Opublikował około 150 artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych w Polsce i na świecie, napisał jako autor lub współautor 3 monografie, 2 książki i 4 skrypty. Był kierownikiem i wykonawcą wielu projektów badawczo-naukowych i grantów.

Kondolencje - Politechnika Wrocławska /pdf./ Cześć Jego Pamięci !