Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Studia Podyplomowe - ODPADY W KOPALNIACH – PRAWO, TECHNOLOGIA, ŚRODOWISKO - 2013/2014

Górnictwo jest branżą wytwarzającą największą ilość odpadów. Jest także branżą, wykorzystuje największą ich ilość. W kopalniach zagadnieniami odpadów zajmują się pracownicy o różnym wykształceniu, nie zawsze technicznym. Gospodarka odpadami w kopalniach wymaga znajomości wielu zagadnień, których nie można poznać na jednym kierunku studiów. Po pierwsze zagadnienia prawne. Znajomość prawa polskiego, a także dyrektyw i decyzji unijnych wymaga ciągłego śledzenia zachodzących zmian. W oparciu o to prawo są stawiane kopalniom wymagania przez urzędy górnicze i inspektoraty ochrony środowiska. Studium umożliwi poznanie tych wymagań dzięki bezpośrednim kontaktom z wykładowcami, którymi między innymi będą przedstawiciele tych dwóch urzędów.Pierwszy semestr studium obejmie przede wszystkim zagadnienia ogólne z zakresu ochrony środowiska. Oprócz zagadnień prawnych zostaną przedstawione problemy nowoczesnej strategii ochrony środowiska, to jest czystszej produkcji oraz wymagań sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego określonych w normie ISO 14001 oraz Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. W tym semestrze słuchacze studium zapoznają się również z wymaganiami stawianymi przed inwestorem przygotowującym raport oddziaływania na środowisko. Semestr drugi studium obejmie zagadnienia specjalistyczne związane ze stosowaniem odpadów w kopalniach. Słuchacze zapoznają się z własnościami odpadów przemysłowych, które mogą być wykorzystywane w kopalniach oraz będą uczestniczyć w badaniach niektórych z tych własności. Technologie wykorzystujące odpady będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady z różnych kopalń. W ramach warsztatów odbędą się zajęcia w wybranych kopalniach, co pozwoli na weryfikację wiedzy teoretycznej z osiągnięciami praktycznymi. Ukończenie studiów podyplomowych przez osoby legitymujące się dyplomem inżynierskim, umożliwia kontynuowanie kształcenia na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Więcej informacji i formularze