Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Dr hab. inż. Antoni Siwiec, prof. AGH - wspomnienie

30.10.2014

Dr hab. inż. Antoni Siwiec urodził się 27.04.1941 roku w Kurowie. Po ukończeniu Technikum Górniczego w Zabrzu dalszą edukacje w tym kierunku kontynuuje na AGH. Studia na Wydziale Górniczym (obecny Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) AGH ukończył w 1964. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Sabinów” w Sarbinowie w charakterze stażysty, a następnie pełnił funkcję kierownika zmiany. W 1966 r. został przeniesiony do ZGH „Zębiec” w Zębcu na stanowisko głównego technologa. W 1969 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Górniczym w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych (obecna Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców). Studia te ukończył w roku 1973 r. broniąc pracę doktorska pt. „Wzbogacanie węgli energetycznych i koksowych metodą magnetohydrodynamiczną”. Jeszcze podczas studiów doktoranckich, od 15.12.1972r., rozpoczyna prace w IPSM na stanowisku starszego asystenta naukowo-badawczego. W trakcie studiów doktoranckich odbywa półroczny staż przemysłowy w Kanadzie, i wykazuje się dużymi umiejętnościami w zakresie matematyki, zdobytymi poprzez samokształcenie. Umiejętności te kształtują jego późniejsze zainteresowania naukowe. Duże uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych i wyraźne predyspozycje do pracy badawczej pozwoliły mu na szybkie, już w roku 1978, przedłożenie pracy habilitacyjnej pt.: „Analiza wpływu oddziaływań miedzy ziarnami na efektywność separacji magnetycznej”. W pracy tej zaprezentował w szczególności zastosowanie metod procesów Markowa do opisu separacji magnetycznej. Stopień naukowy dr habilitowanego uzyskał w 14 grudnia 1983r.

img1

Dr hab. inż. Antoni Siwiec w swej działalności naukowej koncentrował się głównie na zastosowaniu matematyki do opisu procesów przeróbczych, teorii i wykorzystaniu metod magnetycznych do wzbogacania surowców mineralnych, konstrukcji separatorów magnetycznych, nadprzewodzących oraz z cieczami ferromagnetycznymi. Opublikował łącznie 95 prac naukowych w tym 8 w wydawnictwach zagranicznych, 10 w wydawnictwach PAN, był autorem 5 patentów i 2 wzorów użytkowych oraz jednego wdrożonego wniosku racjonalizatorskiego obejmującego zmiany układu technologicznego w KGH „Bolesław”, będącego wynikiem pracy badawczej. Jego zainteresowania naukowe przekładały się na działalność dydaktyczną - prowadził zajęcia z przedmiotów: Wzbogacanie magnetyczne i elektryczne, Zasady projektowania i ekonomiki w zakładach przeróbczych. Opracował także nowe wykłady z przedmiotu: Technologie przeróbki surowców wtórnych i odpadowych. W okresie od 1 października 1985 roku do 30 września 1996 roku był początkowo dyrektorem Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych, później, po przekształceniu Instytutu w Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów jego kierownikiem. Był wyróżniony nagrodami: Zespołową II Stopnia Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotnie Rektora AGH. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi a za zasługi dla górnictwa Złotą Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP. Był Generalnym Dyrektorem Górniczym III stopnia. Odszedł od nas „na wieczną szychtę” 21 października 2014r. Spoczął na cmentarzu Kule w Częstochowie.