Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski - wspomnienie

17.10.2014

Urodził się 19.01.1947 r. w Lublinie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Dalszą edukacje kontynuuje w Krakowie do którego przeprowadziła się jego rodzina. W 1965 r zdaje maturę w VIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego. Studia rozpoczyna na Wydziale Górniczym AGH z zamiarem pozostania wiertnikiem. Po praktyce robotniczej zmienia zdanie, kontynuując edukację by zostać górnikiem. Studia kończy 1972 roku broniąc pracę magisterską, którą następnie publikuje. Ze względów politycznych nie może podjąć pracy naukowej na AGH, uzyskując jedynie zgodę na pracę w Ośrodku Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, gdzie dochodzi do stanowiska z-cy dyrektora. Zajmuje się przede wszystkim problematyką wdrożeniową prac naukowo-badawczych ze szczególnym uwzględnieniem Pionu Górniczego AGH. Pracując na etacie w OBN niezwykle czynnie uczestniczy w pracach badawczych Instytutu Górnictwa Podziemnego. Od 1980 roku, w wyniku reorganizacji przechodzi do pracy w Instytucie (później Katedrze) Górnictwa Podziemnego. Problematyce odpadów jest wierny od pracy magisterskiej do końca. Z tego zakresu doktoryzuje się w 1998 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskuje w roku 2011. Rok później obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

img1

Z tematyki odpadów jest autorem lub współautorem 9 książek i monografii, 33 publikacji, 25 publikowanych referatów i ponad 100 prac naukowo-badawczych. Kierował i uczestniczył w realizacji 5 projektów badawczych finansowanych ze środków zagranicznych (w tym strategicznego) i 26 finansowanych ze środków krajowych oraz współautorem 8 patentów. Był wyróżniony nagrodami: trzykrotnie Zespołową II Stopnia Ministra Edukacji Narodowej oraz tego samego stopnia Ministra Górnictwa i Energetyki, Nagrodą im. Czeczota i wielokrotnie Rektora AGH. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnia Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Medalem za Zasługi Dla Ochrony Środowiska. Był Dyrektorem Górniczym I stopnia. Odszedł od nas „na wieczną szychtę” 10.10.2014 roku. Spoczął na Nowym Cmentarzu w Starym Sączu. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako życzliwy, dowcipny kolega, dobry człowiek.